vti_encoding:SR|utf8-nl vti_author:SR|guo qr vti_modifiedby:SR|guo qr vti_timecreated:TR|25 Sep 2003 02:36:37 -0000 vti_timelastmodified:TR|25 Sep 2003 02:36:37 -0000 vti_lastwidth:IX|12 vti_lastheight:IX|14 vti_cacheddtm:TX|25 Sep 2003 02:36:37 -0000 vti_filesize:IR|112 vti_extenderversion:SR|4.0.2.6513 vti_backlinkinfo:VX|bbs/left.asp vti_encoding:SR|utf8-nl vti_author:SR|guo qr vti_modifiedby:SR|guo qr vti_timecreated:TR|25 Sep 2003 02:36:39 -0000 vti_timelastmodified:TR|25 Sep 2003 02:36:39 -0000 vti_lastwidth:IX|19 vti_lastheight:IX|20 vti_cacheddtm:TX|25 Sep 2003 02:36:39 -0000 vti_filesize:IR|218 vti_extenderversion:SR|4.0.2.6513 vti_backlinkinfo:VX|bbs/left.asp src="price.files/treemini.gif" width=13>供应信息 12000RMB
7000RMB
2000RMB
700RMB
技术转让
10000RMB

6000RMB

2000RMB
700RMB
市场营销
10000RMB

6000RMB

2000RMB
700RMB
竹业信息
8000RMB
4000RMB
3000RMB
1500RMB
专题报告
7000RMB
4000RMB
1000RMB
700RMB
竹子资源
7000RMB
4000RMB
1000RMB
700RMB 竹林培育 8000RMB

5000RMB

1000RMB 700RMB 竹子利用 8000RMB

5000RMB

1000RMB 700RMB 竹子经营 8000RMB

5000RMB

1000RMB 700RMB 竹子文化 6000RMB

5000RMB

1000RMB 700RMB 竹子科教 6000RMB

5000RMB

1000RMB

700RMB

关于我们
5000RMB
5000RMB
1200RMB

900RMB

付款方式

1、银行汇款

开户银行:
帐号:
户名:

2、邮局汇款

地址:
邮编:
收款人:

请汇款后将汇款底单传真到我方,并请注明公司名称,收到传真24小时内为您开通相应的服务!

联系电话:
传真号:

请在汇款单上注明栏目位置和广告类型(弹出广告、浮动广告、大幅广告或小幅广告)

本网站免费为您设计广告条,不另收任何附加费用!

 


中国竹子网广告业务 :cnbamboo@tom.com

 【回首页

翠竹轩| 广告业务| 网站招聘| 会员制度 | 联系我们BBS|

Copyright©chinesebamboo.net